Ν.4823/2021 Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση τωνεκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2022/02/nomos_48232021_ar._f._136.pdf