Μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά την είσοδο του κοινού στην υπηρεσία, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5138/5-11-2021, άρθρο 9, παρ. 2,3,4.

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής  επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9: Όπου στην παρούσα απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτό εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/kor onoios-covid-19 ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.67369/27.10.2021 (Β’ 5019) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

                                                         ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την  παρ. 3 του άρθρου 9: Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορωνοϊό COVID-19 πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, το πιστοποιητικό νόσησης ισχύει από την ημερομηνία του επαναληπτικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

                                                                             ή

[γ] βεβαίωσης  αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρο 9Ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης. Η βεβαίωση αυτών: α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.   

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) (πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr). σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9:

Η Παράγραφος  4, άρθρο 9. Αναφέρει:

 Στη δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου των ανήλικων, σύμφωνα με την παρ. 3, προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα κατά την επίδειξη της δήλωσης. Οι προβλέψεις της παρούσας ως προς την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου ή δήλωσης αυτοδιαγνωστικού ελέγχου δεν καταλαμβάνουν ανηλίκους έως την συμπλήρωση του τετάρτου έτους της ηλικίας τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, εν όψει της λήψης μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του covid-19 σάς ενημερώνουμε για τα παρακάτω και παρακαλούμε για την τήρησή τους.

  • Πληροφορίες για τη διαδικασία εκπαιδευτικής αξιολόγησης και για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται δίνονται από τη γραμματεία στο τηλ. 2310-250590, τις ώρες 12:00- 14:00 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της υπηρεσίας.
  • Οι πολίτες επισκέπτονται την υπηρεσία μόνο μετά από ραντεβού, φορώντας υποχρεωτικά τη μάσκα τους.
  • Οι συναντήσεις του προσωπικού με γονείς και μαθητές/τριες με σκοπό την αξιολόγηση, πραγματοποιούνται μόνο μετά από ραντεβού. Οι έχοντες ραντεβού περιμένουν έξω από την κεντρική είσοδο του 3ου ορόφου, όπου στεγάζεται η υπηρεσία, μέχρι να τους παραλάβει η/ο αρμόδιος υπάλληλος.
  • Είναι σημαντικό κατά την επικοινωνία με τους/τις υπαλλήλους της υπηρεσίας, οι γονείς των μαθητών/τριών που πρόκειται να επισκεφθούν την υπηρεσία για αξιολόγηση του παιδιού τους, να ενημερώσουν τον/την υπάλληλο, με απόλυτη ευθύνη, αν συντρέχουν λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να αναβληθεί το ραντεβού τους (π.χ. εάν υπάρχουν συμπτώματα ίωσης στους ίδιους, στο παιδί ή γενικά στην οικογένεια, εάν στο σχολείο ή σε χώρους δράσεων εκτός του σχολείου γνωρίζουν την εμφάνιση κρουσμάτων κοροναϊού).

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Παρακαλούνται τα σχολεία να μην προωθούν στο ΚΕΔΑΣΥ:

1. Αιτήματα γονέων που αφορούν ανανεώσεις Παράλληλης Στήριξης -συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής ή στήριξης από Ε.Β.Π. Αυτού του είδους τα αιτήματα ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΌΤΙ πρέπει να υποβληθούν, όταν θα σταλεί η νέα εγκύκλιος η οποία θα αφορά το σχολικό έτος 2022-2023.2.

2. Αιτήματα (νέα αιτήματα και επαναξιολόγησης) για Π.Σ., για τα οποία θα έχετε ενημέρωση από την υπηρεσία για τον χρόνο αποστολής τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ

Το έντυπο με τίτλο” Φόρμα αιτήματος για εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη”, αφορά μόνο την περίπτωση που γονέας χρειάζεται για το παιδί του συμβουλευτική υποστήριξη για συγκεκριμένο θέμα ( ψυχοκοινωνικής, εκπαιδευτικής υποστήριξης )

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@2kesy-v.thess.sch.gr.

Μετά την υποβολή της αίτησής σας, τα μέλη του ΚΕ.ΔΑΣΥ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας, ώστε να προγραμματιστεί η εξ αποστάσεως ενημέρωση.

Η προϊσταμένη και το προσωπικό του 2ου ΚΕΔΑΣΥ σάς ευχόμαστε

Καλή Σχολική χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα