Έντυπο περιγραφικής έκθεσης για αξιολόγηση μαθητών/τριών Δημοτικού Σχολείου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το έντυπο σαν πρότυπο για την πρώτη αξιολόγηση ή επαναξιολόγηση μαθητών/τριών όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2021/10/ΕΝΤΥΠΟ-Περιγραφικής-έκθεσηςγια-το-δημοτικό.doc