Κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση προσβάσιμων πληροφοριών στοπλάισιο της μάθησης (ICT4IAL)

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2020/05/Guidelines-for-Accessible-Information_EL.pdf