Έντυπο περιγραφικής έκθεσης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης για το δημοτικό

http://2kesy-v.thess.sch.gr/wp-content/uploads/2021/10/ΠΑΡΑΛΛ.ΣΤΗΡΙΞΗ-ΕΝΤΥΠΟ-2-Δημοτικού-ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ.doc