Διαδικασία έκδοσης αξιολογικής έκθεσης/γνωμάτευσης μαθητή/τριας από το ΚΕΔΑΣΥ

Σχετ:  Ν. 4823/3-8-2021: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία έκδοσης αξιολογικής έκθεσης/γνωμάτευσης μαθητή/τριας από το ΚΕΔΑΣΥ, σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό, υπενθυμίζουμε/ενημερώνουμε για τα εξής:

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:

α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα.

β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

Ως προς την περ. β)  ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

αα) Για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης απαιτείται η συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων. Η συναίνεση δηλώνεται εγγράφως.

αβ) Οι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. και στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους.

Από την εισήγηση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου πρέπει να προκύπτει η περιγραφική-εκπαιδευτική αξιολόγηση του μαθητή. Στην εισήγηση προσαρτάται η δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.

αγ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδρομή των οποίων απαιτεί ειδική αιτιολόγηση και οι οποίες σχετίζονται ιδίως με δυσχέρειες συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς επί διαπιστωμένων σοβαρών δυσκολιών μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον, η υποβολή εισήγησης στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να γίνει απευθείας από την Ε.Δ.Υ., προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η αναγκαιότητα της παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων. Στόχος της παρέμβασης είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συνεργασίας μεταξύ σχολικής μονάδας και γονέων και κηδεμόνων. Αν στη σχολική μονάδα λειτουργεί Ε.Δ.Υ. ισχύει η παρ. 8 του άρθρου 17.

Αν στη σχολική μονάδα δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., η εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλεται έπειτα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης της Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εφόσον δεν υφίσταται, έπειτα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας. Οι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων που αφορούν στη λήψη της απόφασης παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή απόψεων, όποτε κρίνεται σκόπιμο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΔΑΣΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΚΔΟΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Α.  Για αιτήματα που υποβάλλονται για πρώτη φορά, αποστέλλονται:

1. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του γονέα προς το ΚΕΔΑΣΥ (βλ. έντυπο Αίτηση-Υπεύθυνη  Γονέα.

2. Η τεκμηριωμένη εισήγηση του Σ.Δ. για την παραπομπή του/της μαθητή/τριας (αντίγραφο πρακτικού), όπου θα βεβαιώνεται και η σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου  Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή εφόσον δεν υφίσταται, του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, στο πρακτικό του Σ.Δ. θα βεβαιώνεται η συμμετοχή του γονέα στη διαδικασία παραπομπής του παιδιού του στο ΚΕΔΕΑΣΥ, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

3.  Η Περιγραφική Έκθεση του/των υπεύθυνου/ων εκπαιδευτικού /ών που διδάσκουν  στο τμήμα που φοιτά ο/η  μαθητής/τρια ή και άλλων ειδικοτήτων.

Β. Στην περίπτωση που ο γονέας απευθύνεται από μόνος του στο ΚΕΔΑΣΥ για να υποβάλλει αίτημα αξιολόγησης για πρώτη φορά,γίνεται διερεύνηση του αιτήματος από υπάλληλο της υπηρεσίας και στη συνέχεια, εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την αξιολόγηση του παιδιού του, παραπέμπεται στο σχολείο, για να καταθέσει το αίτημά του. Η σχολική μονάδα είναι η πλέον αρμόδια να τεκμηριώσει και να εισηγηθεί την αναγκαιότητα παραπομπής του/της μαθητή/τριας για θέματα μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά. Έτσι, η αίτηση του γονέα μαζί με τα απαραίτητα  έγγραφα διαβιβάζεται προς το ΚΕΔΑΣΥ από τη σχολική μονάδα, ως εξής:

1ον: Αν λειτουργεί ΕΔΥ στη σχολική μονάδα διενεργούνται όλες οι διαδικασίες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της ΕΔΥ.

2ον: Αν δεν λειτουργεί ΕΔΥ ακολουθούνται όσα περιγράφονται στην περίπτωση (Α), όπως προηγουμένως.

Γ. Για αιτήματα επαναξιολόγησης (λόγω λήξης ισχύος της γνωμάτευσης του ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΔΑΥ,ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥ),  στο ΚΕΔΑΣΥ αποστέλλονται:

1. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του γονέα προς το ΚΕΔΑΣΥ (βλ. έντυπο Αίτηση-Υπεύθυνη  Γονέα.

2. Η πράξη  παραπομπής του Σ.Δ., με την εισήγηση του/της εκπαιδευτικού του Τ.Ε. ή του/της  εκπαιδευτικού του τμήματος ή και άλλων ειδικοτήτων, για την παραπομπή του/της μαθητή/τριας.

2. Η Περιγραφική έκθεση του/της/των εκπαιδευτικού/ών του Τ.Ε. (εφόσον υποστηρίζεται σ΄αυτό ο μαθητής) /ή και άλλων εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων  που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του/της μαθητή/τριας.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους.

Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τη σχολική μονάδα για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ότ,ι αφορά τα αιτήματα αξιολόγησης μαθητών/τριών Λυκείου από τη φετινή σχολική χρονιά 2022-2023, τίθεται σε ισχύ το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 53, του ν. 4823/3-8-2021 το οποίο αναφέρει ότι «…..Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α’ τάξη Λυκείου όλων των τύπων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους». (βλ. και ΜΕΡΟΣ Β’ , ΈΝΑΤΞΗ ΙΣΧΥΟΣ, άρθρο 245 του ίδιου νόμου, παρ. 3 « Η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 53 του παρόντος, αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά την είσοδο του κοινού στην υπηρεσία, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5138/5-11-2021, άρθρο 9, παρ. 2,3,4.

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής  επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9: Όπου στην παρούσα απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτό εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/kor onoios-covid-19 ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.67369/27.10.2021 (Β’ 5019) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

                                                         ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την  παρ. 3 του άρθρου 9: Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορωνοϊό COVID-19 πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, το πιστοποιητικό νόσησης ισχύει από την ημερομηνία του επαναληπτικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

                                                                             ή

[γ] βεβαίωσης  αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρο 9Ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης. Η βεβαίωση αυτών: α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.   

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) (πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr). σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9:

Η Παράγραφος  4, άρθρο 9. Αναφέρει:

 Στη δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου των ανήλικων, σύμφωνα με την παρ. 3, προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα κατά την επίδειξη της δήλωσης. Οι προβλέψεις της παρούσας ως προς την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου ή δήλωσης αυτοδιαγνωστικού ελέγχου δεν καταλαμβάνουν ανηλίκους έως την συμπλήρωση του τετάρτου έτους της ηλικίας τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, εν όψει της λήψης μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του covid-19 σάς ενημερώνουμε για τα παρακάτω και παρακαλούμε για την τήρησή τους.

  • Πληροφορίες για τη διαδικασία εκπαιδευτικής αξιολόγησης και για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται δίνονται από τη γραμματεία στο τηλ. 2310-250590, τις ώρες 12:00- 14:00 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της υπηρεσίας.
  • Οι πολίτες επισκέπτονται την υπηρεσία μόνο μετά από ραντεβού, φορώντας υποχρεωτικά τη μάσκα τους.
  • Οι συναντήσεις του προσωπικού με γονείς και μαθητές/τριες με σκοπό την αξιολόγηση, πραγματοποιούνται μόνο μετά από ραντεβού. Οι έχοντες ραντεβού περιμένουν έξω από την κεντρική είσοδο του 3ου ορόφου, όπου στεγάζεται η υπηρεσία, μέχρι να τους παραλάβει η/ο αρμόδιος υπάλληλος.
  • Είναι σημαντικό κατά την επικοινωνία με τους/τις υπαλλήλους της υπηρεσίας, οι γονείς των μαθητών/τριών που πρόκειται να επισκεφθούν την υπηρεσία για αξιολόγηση του παιδιού τους, να ενημερώσουν τον/την υπάλληλο, με απόλυτη ευθύνη, αν συντρέχουν λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να αναβληθεί το ραντεβού τους (π.χ. εάν υπάρχουν συμπτώματα ίωσης στους ίδιους, στο παιδί ή γενικά στην οικογένεια, εάν στο σχολείο ή σε χώρους δράσεων εκτός του σχολείου γνωρίζουν την εμφάνιση κρουσμάτων κοροναϊού).

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Παρακαλούνται τα σχολεία να μην προωθούν στο ΚΕΔΑΣΥ:

1. Αιτήματα γονέων που αφορούν ανανεώσεις Παράλληλης Στήριξης -συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής ή στήριξης από Ε.Β.Π. Αυτού του είδους τα αιτήματα ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΌΤΙ πρέπει να υποβληθούν, όταν θα σταλεί η νέα εγκύκλιος η οποία θα αφορά το σχολικό έτος 2022-2023.2.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ

Το έντυπο με τίτλο” Φόρμα αιτήματος για εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη”, αφορά μόνο την περίπτωση που γονέας χρειάζεται για το παιδί του συμβουλευτική υποστήριξη για συγκεκριμένο θέμα ( ψυχοκοινωνικής, εκπαιδευτικής υποστήριξης )

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@2kesy-v.thess.sch.gr.

Μετά την υποβολή της αίτησής σας, τα μέλη του ΚΕ.ΔΑΣΥ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας, ώστε να προγραμματιστεί η εξ αποστάσεως ενημέρωση.

Η προϊσταμένη και το προσωπικό του 2ου ΚΕΔΑΣΥ σάς ευχόμαστε

Καλή Σχολική χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα