Διαδικασία έκδοσης αξιολογικής έκθεσης/γνωμάτευσης μαθητή/τριας από το ΚΕΔΑΣΥ

Σχετ:  Ν. 4823/3-8-2021: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία έκδοσης αξιολογικής έκθεσης/γνωμάτευσης μαθητή/τριας από το ΚΕΔΑΣΥ, σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό, υπενθυμίζουμε/ενημερώνουμε για τα εξής:

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:

α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα.

β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

Ως προς την περ. β)  ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

αα) Για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης απαιτείται η συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων. Η συναίνεση δηλώνεται εγγράφως.

αβ) Οι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. και στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους.

Από την εισήγηση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου πρέπει να προκύπτει η περιγραφική-εκπαιδευτική αξιολόγηση του μαθητή. Στην εισήγηση προσαρτάται η δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.

αγ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδρομή των οποίων απαιτεί ειδική αιτιολόγηση και οι οποίες σχετίζονται ιδίως με δυσχέρειες συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς επί διαπιστωμένων σοβαρών δυσκολιών μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον, η υποβολή εισήγησης στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να γίνει απευθείας από την Ε.Δ.Υ., προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η αναγκαιότητα της παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων. Στόχος της παρέμβασης είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συνεργασίας μεταξύ σχολικής μονάδας και γονέων και κηδεμόνων. Αν στη σχολική μονάδα λειτουργεί Ε.Δ.Υ. ισχύει η παρ. 8 του άρθρου 17.

Αν στη σχολική μονάδα δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., η εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλεται έπειτα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης της Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εφόσον δεν υφίσταται, έπειτα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας. Οι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων που αφορούν στη λήψη της απόφασης παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή απόψεων, όποτε κρίνεται σκόπιμο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΔΑΣΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΚΔΟΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Α.  Για αιτήματα που υποβάλλονται για πρώτη φορά, αποστέλλονται:

1. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του γονέα προς το ΚΕΔΑΣΥ (βλ. έντυπο Αίτηση-Υπεύθυνη  Γονέα.

2. Η τεκμηριωμένη εισήγηση του Σ.Δ. για την παραπομπή του/της μαθητή/τριας (αντίγραφο πρακτικού), όπου θα βεβαιώνεται και η σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου  Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή εφόσον δεν υφίσταται, του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, στο πρακτικό του Σ.Δ. θα βεβαιώνεται η συμμετοχή του γονέα στη διαδικασία παραπομπής του παιδιού του στο ΚΕΔΕΑΣΥ, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

3.  Η Περιγραφική Έκθεση του/των υπεύθυνου/ων εκπαιδευτικού /ών που διδάσκουν  στο τμήμα που φοιτά ο/η  μαθητής/τρια ή και άλλων ειδικοτήτων.

Β. Στην περίπτωση που ο γονέας απευθύνεται από μόνος του στο ΚΕΔΑΣΥ για να υποβάλλει αίτημα αξιολόγησης για πρώτη φορά,γίνεται διερεύνηση του αιτήματος από υπάλληλο της υπηρεσίας και στη συνέχεια, εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την αξιολόγηση του παιδιού του, παραπέμπεται στο σχολείο, για να καταθέσει το αίτημά του. Η σχολική μονάδα είναι η πλέον αρμόδια να τεκμηριώσει και να εισηγηθεί την αναγκαιότητα παραπομπής του/της μαθητή/τριας για θέματα μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά. Έτσι, η αίτηση του γονέα μαζί με τα απαραίτητα  έγγραφα διαβιβάζεται προς το ΚΕΔΑΣΥ από τη σχολική μονάδα, ως εξής:

1ον: Αν λειτουργεί ΕΔΥ στη σχολική μονάδα διενεργούνται όλες οι διαδικασίες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της ΕΔΥ.

2ον: Αν δεν λειτουργεί ΕΔΥ ακολουθούνται όσα περιγράφονται στην περίπτωση (Α), όπως προηγουμένως.

Γ. Για αιτήματα επαναξιολόγησης (λόγω λήξης ισχύος της γνωμάτευσης του ΚΕΔΑΣΥ (πρώην ΚΔΑΥ,ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥ),  στο ΚΕΔΑΣΥ αποστέλλονται:

1. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του γονέα προς το ΚΕΔΑΣΥ (βλ. έντυπο Αίτηση-Υπεύθυνη  Γονέα.

2. Η πράξη  παραπομπής του Σ.Δ., με την εισήγηση του/της εκπαιδευτικού του Τ.Ε. ή του/της  εκπαιδευτικού του τμήματος ή και άλλων ειδικοτήτων, για την παραπομπή του/της μαθητή/τριας.

2. Η Περιγραφική έκθεση του/της/των εκπαιδευτικού/ών του Τ.Ε. (εφόσον υποστηρίζεται σ΄αυτό ο μαθητής) /ή και άλλων εκπαιδευτικών και ειδικοτήτων  που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του/της μαθητή/τριας.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους.

Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τη σχολική μονάδα για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ότ,ι αφορά τα αιτήματα αξιολόγησης μαθητών/τριών Λυκείου από τη φετινή σχολική χρονιά 2022-2023, τίθεται σε ισχύ το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 53, του ν. 4823/3-8-2021 το οποίο αναφέρει ότι «…..Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α’ τάξη Λυκείου όλων των τύπων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους». (βλ. και ΜΕΡΟΣ Β’ , ΈΝΑΤΞΗ ΙΣΧΥΟΣ, άρθρο 245 του ίδιου νόμου, παρ. 3 « Η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 53 του παρόντος, αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *